За поръчки и въпроси: 0876886602

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

I. ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Шантаво“ ООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: „Шантаво“ ООД

2. Седалище и адрес на управление: Варна, кв Св. Иван Рилски 52

3. Адрес за упражняване на дейността: www.Shantavo.bg

5. Вписване в Търговския регистър с ЕИК: 203388859

6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № : 1410939

7. Надзорни органи:

 

(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

 

Чл. 3. Доставчикът е електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.Shantavo.bg , чрез който Ползвателя има възможност да сключва договор за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика стоки.

Основните характеристики на Услугата са следните:

1. Извършване на регистрация и създаване на профил за преглеждане на услугите на интернет страницата.

2. Сключване на договори за покупко-продажба и доставка на стоките предлагани от Доставчика.

3. Извършване на всякакви плащания  във връзка със сключените договори с Доставчика, съгласно поддържаните от Доставчика начини на разплащане.

4. Получаване на информация за нови стоки предлагани от Доставчика.

5. Преглеждане на стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.6. Уведомяване за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на Доставчика в Интернет.

 Чл. 4. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет.

 

IV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

 

Чл. 5. (1) Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрания от него абонаментен план, когато Услугата се предоставя възмездно.

(2) Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на страницата на Доставчика в Интернет.

Чл. 6. (1) Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно определеното от Доставчика в страницата му в Интернет.

(2) Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез друго подходящо потвърждение по електронен път.

 

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 7 (1) Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

(2) За да използва Услугата, Ползвателят следва да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп.

(3) Паролата за отдалечен достъп се определя от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в страницата на Доставчика в Интернет, съобразно посочената в нея и настоящите общи условия процедура.

(4) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам", "Регистрация" или друго изявление в смисъл на съгласие, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(5) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(6) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(7) В случай че за регистрация на Ползвателя за ползване на Услугата се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на Доставчика, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес http://shantavo.bg/Obshti-Uslovia , заедно с всички изменения и допълнения в тях.

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. В случай че Услугата се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването й се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за използване на Услугата, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) В случай, че Услугата се използва без извършване на регистрация от Ползвателите, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване от Ползвателя. В този случай настоящите общи условия имат действия от момента на първото използване на услугата от Ползвателя до момента на преустановяване на използването й.

(9) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Чл. 9. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

(2) При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.

(3) Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство.

Чл. 10. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.

Чл. 11. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.

(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на Услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

Чл. 12. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията. 

(3) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

(4) Плащане с дебитна или кредитна карта (VISA или MasterCard)

В случай че Ползвателя е регистриран от банката - издател на картата като картодържател в схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, Ползвателят следва да въведе допълнителна парола за автентикация. Ползвателят предоставя картови данни и данни за автентикация единствено на страницата за онлайн картови разплащания на ДСК и Доставчикът няма достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя и банката.

Чл. 13. (1) Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за забравени имена и пароли", достъпна на адрес  http://shantavo.bg/index.php?route=account/forgotten

 

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 14. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

(4) Ползвателите, които използват Услугата без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 15. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

- с прекратяване на регистрацията на Ползвателя за ползване на Услугата;

- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

- едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;.

- в случаите по чл. 9, ал. 3 от тези общи условия;

Чл. 16. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 

VIII. Поръчки

 

Чл. 17. Електронният магазин на “Шантаво” ООД приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си Ползвателя може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено или отменено, поради някоя от следните причини:

1. Липса на наличност на поръчаната стока;

2. Неуспешно плащане от страна на Ползвателя;

3. Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Ползвателя.

4. Техническа грешка в цената, описанието или снимките на продукт

При възникване на проблеми с доставката по вина на „Шантаво“ ООД всички допълнителни разноски са за сметка на „Шантаво“ ООД. Във всички останали случаи, последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на Ползвателя.

 

IX. Гаранция

 

 

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП.

 

X. Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

 

На основание чл. 50 ЗЗП, купувач, който има качеството Потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на доставка

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия:

- Да ни изпратите имейл или да попълните формуляра за отказ от поръчка в 14 дневен срок от получаване на стоката.

- Да се уверите, че в пратката присъстват всички документи, които сте получили с нея (касов бон или бележка за ППП от куриера,фактура и т.н.).

- Стоката да е в добър търговски вид. Недобър търговски вид се изразява в: повреди от окомплектовката; следи от ползване, които са довели до невъзможност за продажба на стоката като нова; физически повреди и деформации на продукта; непълна окомплетовка на продукта или съпътстващата документация, с която е бил доставен.

- Преди да изпратите обратно артикула изчакайте наш служител да се свърже с Вас за уточняване на връщането.

- Да изпратите обратно стоката до адрес или офис на куриер, който нашите служители ще Ви кажат при свързването с Вас.

- Да заплатите разходите за връщане на продукта съгласно чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП

При отказ на поръчката от разстояние, без да посочвате причина и без дефект, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от Вас банкова сметка, като при този случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Възможно е възстановяване на сума по различен начин от банкова сметка, единствено при предварителна уговорка между нас и клиента.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

 

До момента на предаването на стоката от потребителя на „Шантаво“ ООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

 

Приложение 1:

Формуляр за връщане на стока

 

XI. Рекламация

 

1. Счупена или липсваща стока

Рекламация при счупена или липсваща стока се приема само, когато това е установено в присъствието на куриер, при получаване на пратката.

Получателят е длъжен в присъствието на куриер да отвори пратката, за да провери дали няма счупени или липсващи продукти.

При установена счупена или липсваща стока, трябва незабавно купувачът или куриера да се свърже с нас по телефона.

"Шантаво" ООД не поема отговорност за счупена или липсваща стока, ако това не е установено в присъствието на куриер, преди да бъде заплатена стоката.

В случаите, когато плащането е направено предварително с карта, купувачът е длъжен да прегледа пратката в присъствието на куриер.

При установена счупена стока, купувачът не дължи нищо за счупената стока и доставка.

При установена липсваща стока, купувачът трябва да се свърже с нас по телефона и да избере една от следните опции:

- сумата на пратката да бъде намалена със стойността на липсващата стока

- да получи липсващия продукт с нова пратка, изцяло за сметка на "Шантаво" ООД

Всички пратки, изпратени от "Шантаво" ООД имат опция за "преглед" и в случаите, когато това е възможно се добавя "тест".

2. Разлика в цветовете

В зависимост от екрана, от който виждате продуктите, цветовете може да изглеждат леко по-различно, което не може да се заведе за рекламация (освен, ако цветът не е коренно различен от описаното)

3. Дефектна стока

Дефектна стока може да се установи в рамките на 14 дневен срок. Получателят е длъжен да се свърже с нас по телефон, имейл или да попълни формуляра за връщане на стока.

Възможно е "Шантаво" ООД да поиска снимки на дефектния продукт

При дефектна стока фирма „Шантаво“ ООД поема транспортните разходи и разходите по отстраняване на дефекта, замяна на продукта или връщане на парите, само след като продуктът е върнат обратно към "Шантаво" ООД

Преди да изпратите обратно артикула, изчакайте наш служител да се свърже с Вас за уточняване на връщането.

При връщане на продукта трябва да се уверите, че в пратката присъстват всички документи, които сте получили с нея (касов бон или бележка за ППП от куриера,фактура и т.н.).

Платформа на ЕК за онлайн решаване на потребителските спорове:

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

XII. Възстановяване на суми при плащане с дебитна или кредитна карта

 

Срокът за възстановяване на суми при онлайн плащане с карта е 14 дни.

Сумата за възстановява по същата карта, от която е направено плащането.

При сгрешен адрес и невъзможност за получаване на стоката, по вина на клиента, сумата се възстановява в 14 дневен срок, като се приспадат таксите за куриерски услуги, направени от Доставчика

 

ХIII. БОНУС ТОЧКИ.

 

1. Потребителят трупа бонус точки, с които може да се плати за покупка на стока от електронния магазин. Бонус точки могат да се получат при покупка на стоки, направена през потребителския профил на съответния потребител. Бонус точки се натрупват за покупка на стоки, като един изхарчен лев се равнява на една точка

2. Когато стока е закупена от магазина изцяло чрез използване на бонус точки, при връщане на стоката е възможна само замяна на друг продукт (артикул) от офертата на Shantavo.bg. Ако покупката е доплатена с наложен платеж, за доплатената част сумата може да бъде възстановена по общия ред.

 

XIV. Начини на плащане

1. Пощенски Паричен Превод (директно на куриер при предаване на пратката)

2. С дебитна или кредитна карта в нашата уеб страница